QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH

Điều 1: Nội dung và mục đích
Chính sách này quy định về việc hợp tác và thanh toán doanh thu chia sẻ giữa nền tảng tiếp thị liên kết Amafast và nhà phân phối. Chính sách có hiệu lực từ ngày 05 tháng 07 năm 2016.
Điều 2: Định nghĩa
NHÀ PHÂN PHỐI: Là đơn vị, cá nhân sở hữu website, blog hay các kênh truyền thông tham gia quảng bá sản phẩm của nhà cung cấp và nhận doanh thu (hoa hồng chia sẻ) từ Amafast khi khách hàng thực hiện thành công các hành động như điền thông tin và mua hàng trên website của nhà cung cấp.
NHÀ CUNG CẤP: Là đơn vị cung cấp sản phẩm hợp tác với Amafast nhằm đẩy mạnh hiệu quả bán hàng, gia tăng dữ liệu khách hàng tiềm năng thông qua các trang mạng của Amafast.
Trang mạng nhà phân phối: Là trang mạng Internet do nhà phân phối vận hành và quản lý và được nhà phân phối đăng ký để quảng bá sản phẩm.
Trang mạng bán hàng: Là trang mạng do Amafast vận hành và quản lý nhằm cung cấp sản phẩm cho khách hàng.
Khách thăm: là người dùng truy cập trang mạng bán hàng thông qua trang mạng Amafast.
Nền tảng tiếp thị liên kết Amafast: Là đơn vị trung gian kết nối Supplier (nhà cung cấp) và Affiliater (nhà phân phối) nhằm đưa sản phẩm của nhà cung cấp đến khách hàng.
Hệ thống: Được hiểu là website và phần hệ thống làm việc bên trong tại http://Amafast.com
Điều 3: Các hình thức doanh thu
1. Doanh thu trang mạng Điện tử [TMĐT]
Giá trị hàng hoá: Là giá trị hàng hoá mà Khách hàng phải trả cho Nhà cung cấp để mua hàng được niêm yết trên Trang mạng bán hàng Amafast không bao gồm chi phí phát sinh của việc mua bán hàng như phí vận chuyển, thanh toán, thuế.
Tỷ lệ chia sẻ: Là tỷ lệ chia sẻ (%) của giá trị đơn hàng chia sẻ cho Đối tác của Amafast. Tỷ lệ này được quy định tuỳ theo sự thỏa thuận giữa Amafast và nhà phân phối.
Doanh thu TMĐT nhà phân phối hưởng: Là tổng tất cả các giá trị đơn hàng mà khách hàng mua hàng trên trang SALE PAGE của Amafast được tính trong một khoảng thời gian nhất định (được ghi trên Hệ thống) sau khi đơn hàng ở trang thái giao hàng thành công, nhân với tỷ lệ thỏa thuận ban đầu giữa Amafast và nhà phân phối.
Công thức tính như dưới đây:
Doanh thu TMĐT đối tác hưởng = Tổng tất cả (Giá trị hàng hoá x Tỷ lệ chia sẻ)
Chi tiết thông tin tỷ lệ chia sẻ được cập nhật trên Dashboard
2. Doanh thu CPO (Cost Per Oder)
Đơn giá CPO: là đơn giá cho một hành động khi khách hàng oder (đặt hàng thành công) và hoàn thành giao một đơn hàng đến tay khách hàng.
Ví dụ: Khi khách hàng đặt hàng (điền thông tin họ tên & số điện thoại) đăng ký mua một sản phẩm bất kỳ trên trang Amafast và đơn hàng được giao tận tay khách hàng sau khi thanh toán và ở trạng thái đơn hàng thành công.
Trạng thái đơn hàng: là tình trạng đơn hàng (CHỜ DUYỆT - ĐÃ HỦY - ĐANG GIAO - THÀNH CÔNG) được Nhà cung cấp phê duyệt và cập nhật trong hệ thống quản lý sản phẩm dành cho nhà phân phối được cấp khi đăng ký tham gia hệ thống Amafast.
3. Tổng doanh thu đối tác hưởng
Tổng Doanh thu đối tác hưởng: là tổng các doanh thu phát sinh được nêu trong Điều 2, tính theo công thức:
Số tiền thanh toán cho Đối tác: là số tiền tính sau khi lấy Tổng Doanh thu đối tác hưởng trừ đi thuế Thu nhập cá nhân là 10%, từ 2.000.000 VNĐ trở lên nhà phân phối phải chịu thuế thu nhập cá nhân (Bên Amafast hỗ trợ thay bên nhà phân phối nộp vào ngân sách nhà nước),
Tính theo công thức: Số tiền thanh toán cho Đối tác = Tổng Doanh thu đối tác hưởng – Thuế thu nhập cá nhân
Quy định về Đối soát và Thanh toán:
Tháng T0: Được hiểu là tháng phát sinh doanh thu của nhà phân phối trên Amafast Tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng T0.
Tháng T1: là thời gian thực hiện các hoạt động đối soát và thanh toán giữa 02 bên.
Ngày 25 của tháng T1: Amafast tiến hành cập nhật trạng thái đơn hàng, thực hiện đối soát doanh thu phát sinh của tháng T0.
Ví dụ: Tháng 7/2017, nhà phân phối tiến hành phân phối sản phẩm thành công trên trang Amafast thì ngày 25/8/2017, Amafast sẽ tiến hành cập nhật doanh thu phát sinh và đối soát với phía nhà cung cấp sản phẩm mà nhà phân phối đạ bán của tháng 7.
Ngày 30 của tháng T1: Amafast thanh toán 100% hoa hồng thực tế của tháng T0 cho nhà phân phối sau khi đã đối soát và xác nhận của nhà cung cấp
Ví dụ: Đến ngày 30/8/2016, Amafast tiến hành thanh toán 100% hoa hồng thực tế của tháng 7 cho các đối tác.
Lưu ý: Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ ngày lễ sẽ việc thanh toán, đối soát sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.
1. Quy định về đối soát
– Chu kỳ đối soát với các nhà phân phối được tiến hành theo tháng. Số liệu được tính từ 00h00 ngày đần tiên đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng phát sinh doanh thu.
– Biên bản đối soát: Căn cứ trên số liệu Amafast thống nhất số liệu với nhà phân phối được cập nhật trên hệ thống.
– Vào ngày mùng 25 tháng T1, Amafast sẽ gửi Biên bản đối soát cho nhà phân phối thông báo kết quả thực hiện được trong tháng T0 kiểm tra và xác nhận lại qua email nội dung Biên bản đối soát để làm cơ sở tiến hành thủ tục thanh toán.
2. Quy định về thanh toán
– Từ ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng, Amafast sẽ tiến hành thủ tục đối soát và thanh toán cho nhà phân phối.
– Để thanh toán, doanh thu của nhà phân phối chỉ cần đạt tối thiểu hạn mức 500.000 VNĐ/1 kỳ thanh toán. Amafast sẽ cộng dồn vào tháng tiếp theo nếu chưa đủ hạn mức thanh toán.
– Doanh thu thực nhận của Affiliater (nhà phân phối) bằng 100% doanh thu trong tháng trừ đi các khoản thanh toán tạm (nếu có), thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ khác (nếu có).
– Các cá nhân/tổ chức sẽ phải chịu khoản thuế VAT, TNCN (đối với cá nhân) với nhà nước. Amafast sẽ áp dụng việc khấu trừ một phần doanh thu để nộp hộ thuế TNCN đối với các nhà phân phối cá nhân (khoản thuế này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật).
– Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM. Amafast miễn phí toàn bộ chi chí chuyển tiền cho các nhà phân phối.
– Cập nhật thông tin: nhà phân phối thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày 25 hàng tháng, mọi trường hợp không cập nhật thông tin thanh toán, hoặc cập nhật không đúng quy định, thanh toán tự động được cộng dồn sang tháng kế tiếp.
3. Các trường hợp không đúng lịch
Trường hợp 1: Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ngày lễ thì việc đối soát, thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.
Trường hợp 2: Trong trường hợp đến ngày 25 hàng tháng nhưng trên hệ thống Amafast chưa chốt được số liệu cuối cùng với nhà cung cấp. Amafast sẽ:
– Thông báo cho nhà phân phối biết trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày mùng 25 (T1+10)
– Thanh toán cho nhà phân phối qua 02 đợt thanh toán như sau:
– Đợt 1: Thanh toán trước 50% doanh thu phát sinh tháng T0 vào ngày 30 tháng T1
– Đợt 2: Thanh toán phần còn lại vào kỳ thanh toán kế tiếp gần nhất
Lưu ý: Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trung vào ngày nghỉ, ngày lễ, việc thanh toán, đối soát sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.
Chính sách cho nhà phân phối:
-3 tuần sau trong tháng đó NPP hưởng 1.5 lần hoa hồng nhận được: 20% x 1.5 = 30%
-Từ tháng tiếp theo hoa hồng nhà phân phối được hưởng: 20%
- CÁC CỘT MỐC THƯỞNG: + 50.000.000 doanh thu /tháng : Hiện vật tương đương giá trị 500.000 - Lợi nhuận trích từ 20% lơi nhuận của NPP (áp dụng trong tháng đầu và cho đối tác mới)
 + (Cấp Đồng) - 100.000.000 : Hiện vật tương đương 4.000.000 và đồng thời được bảng danh hiệu theo cấp và tham gia khóa học training đặc biệt dành cho hệ thống Yeah1
 + (Cấp Bạc) - 300.000.000 : Hiện vật tương đương 12.000.000 và hưởng tất cả quyền lợi của cấp thấp cùng với 1 bài báo trên hệ thống Yeah1
 + (Cấp Vàng) - 500.000.000 : Hiện vật tương đương 20.000.000 lợi nhuận và hưởng tất cả quyền lợi của cấp thấp hơn và được vinh danh trên toàn hệ thống cùng với 2 bài báo trên hệ thống Yeah1, 1 bài chia sẻ trên mạng xã hội Yeah1 (facebook)
 + (Cấp Kim Cương) -1.000.000.000: Hiện vật tương đương 60.000.000 hưởng tất cả quyền lợi của cấp thấp hơn và được tặng website riêng trị giá 50.000.000 vnđ, ưu tiên phân phối độc quyền sản phẩm mới trong vòng 01 tuần cùng với 3 bài báo trên hệ thống Yeah1, 3 bài chia sẻ trên mạng xã hội Yeah1 (facebook), được chuyên gia bán hàng hỗ trợ riêng (1 kèm 1)

THAM GIA VÀO AMAFAST NGAY HÔM NAY

AmaFAST.com - Kênh tiếp thị liên kết hoa hồng hấp dẫn với chính sách ưu việt nhất. Ai cũng có thể kiếm tiền dễ dàng với AmaFAST.com

Tham gia ngay

#